Training, coaching & mentoring
Diversiteit Gelijkwaardigheid Inclusie

Privacy Statement

ROVOS Management, hierna te noemen ‘ROVOS’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://rovos.nl/ 
Maasoord 37 
3348 BM  WOERDEN
Nederland 
0348-433001


Persoonsgegevens die wij verwerken

ROVOS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In team- en individuele coaching sessies worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoons-gegevens verwerkt door ROVOS:

 • Per coachee worden antwoorden vastgelegd op persoonlijke vragen uit het tGROW coaching model, geselecteerde antwoorden uit de CLS360 Circumplex Leadership Scan en antwoorden op overige vragen die voor de persoonlijke coaching van belang zijn. Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend en alleen ter inzage beschikbaar voor medewerker(s) van ROVOS en de betreffende coachee.
 •   
 • Foto en video materiaal.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ROVOS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten uit te voeren.

ROVOS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang.


Geautomatiseerde besluitvorming

 ROVOS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ROVOS) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ROVOS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

ROVOS hanteert de volgende bewaartermijnen:

 1. Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is ingeval van een eventuele vervolgopdracht;
 2. In elk geval niet langer dan een jaar na de laatste coaching sessie;
 3. Indien ROVOS een dossier langer wil bewaren omdat dit dossier inhoudelijk relevant of interessant is voor de toekomst, dan wordt deze na de hiervoor genoemde bewaartermijn geanonimiseerd.


Delen van persoonsgegevens met derden

ROVOS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ROVOS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ROVOS hiermee de website optimaliseren.

ROVOS maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Zij zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. De analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van ROVOS. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft ROVOS jou geen toestemming te vragen.

 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ROVOS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar robert.vos@rovos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . ROVOS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ROVOS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via robert.vos@rovos.nl.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn